Zakres praktyki


Konsultacja psychologiczna
Jest pierwszą formą kontaktu zglaszającego się pacjenta ze specjalistą. Jej celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukanie najbardziej odpowiedniej formy pomocy dla jego rozwiązania.
Konsultacje małżeńskie i rodzinne odbywają się gdy pomoc ma dotyczyć pary lub rodziny. Zarówno w przypadku spotkań indywidualnych jak i małżeńskich / partnerskich obejmuje od jednego do trzech spotkań.

Koszt
 konsultacji indywidualnej (50 min.): 120 zł
Koszt konsultacji pary / rodziny (50 min.): 130 zł


Porada psychologiczna
Polega na poszukiwaniu i omówieniu nowych, konkretnych sposobów przezwyciężenia trudności, z którymi zgłasza się osoba poszukująca pomocy.
Obejmuje od jednego do kilku spotkań.


Psychoterapia

Jest specjalistyczną metodą leczenia polegającą na stosowaniu psychologicznych oddziaływań opierających się na wiedzy teoretycznej i umiejętności psychoterapeuty. Jest rozmową pacjenta ze specjalistą. Odróżnia się jednak od rozmów jakie prowadzimy z przyjaciółmi czy z osobami bliskimi. Terapeuta nie ocenia, nie udziela rad i nie daje gotowych rozwiązań. Pomaga natomiast zrozumieć przyczyny odczuwanego dyskomfortu emocjonalnego. Pomaga także w lepszym rozumieniu swoich potrzeb, a także emocji i myśli. Dzięki psychoterapii uzyskuje się nowe spojrzenie na siebie i wypracowuje korzystniejsze sposoby rozwiązywania sytuacji problemowych.
Indywidualna psychoterapia krótkoterminowa
- obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań odbywających się z częstotliwością raz w tygodniu.
Indywidualna psychoterapia długoterminowa
- optymalna częstotliwość sesji obejmuje 2-3 spotkania w tygodniu, we wstępnym etapie leczenia nie określa się łącznego okresu trwania terapii.
Sesja psychoterapii 1 raz w tygodniu (50 min.): 100 zł
Sesja psychoterapii 2-3 razy w tygodniu (50 min): 90 zł


Psychoterapia pary - spotkania trwają 70 min. i odbywają się z częstotliwością raz na dwa tygodnie.
Sesja psychoterapii pary
(70 min.): 130 zł


Psychoterapia rodziny

W terapii uczestniczą zwykle wszystkie osoby z danej rodziny, które mieszkają razem. Terapeuci wraz z nimi analizują wzajemne stosunki pomiędzy wszystkimi członkami rodziny. Analiza dotyczy odgrywanych ról, zadań, delegacji i granic poszczególnych osób. Identyfikuje się etap życia rodziny i zadania rozwojowe, które przed nią stoją. Bada się więzi, bliskość i wzajemne oczekiwania. W terapii nie szuka sie chorego ani winnego lecz poprawy struktury systemu rodzinnego i relacji pomiędzy poszczególnymi osobami, a tym samym rozwiązania istniejącego problemu.

Spotkanie rodzinne trwa 1,5 h i odbywa się z częstotliwością raz na trzy tygodnie.
Sesja psychoterapii rodzinnej
prowadzona przez 2 terapeutów (90 min.): 240 zł.


Diagnoza psychologiczna
Rzetelna ocena stanu psychicznego obejmuje zarówno badanie psychiatryczne jak i psychologiczne.
Diagnoza rozpoczyna się od zebrania wywiadu obejmującego informacje dotyczące historii życia pacjenta, od dzieciństwa do dorosłości.   
Czasem wykorzystywane są narzędzia testowe obejmujące - w zależności od potrzeb - ocenę ipoziomu nteligencji, osobowość, zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym.
Obejmuje od 2 do kilku spotkań.
Koszt około 400 zł.


Mediacja

Jest jedną z metod dochodzenia do porozumienia w sytuacjach konfliktu. Jest procesem dobrowolnym i akceptowalnym przez uczestników, a jej celem jest osiągnięcie ugody korzystnej dla obu stron. Uczestnicy sporu na drodze negocjacji szukają rozwiązania problemu, a sprawiedliwy przebieg spotkania ma zapewnić obecność osoby trzeciej - mediatora, neutralnego wobec problemu i bezstronnego wobec osób będących stronami sporu.

Pojedyncze spotkanie mediacyjne trwa zazwyczaj 1,5 h.
Mediacje rodzinne, małżeńskie, par
(90 min.): 180 zł


Treningi i warsztaty
Są skuteczną metodą przekazywania wiedzy i kształtowania u uczestników nowych kompetencji. Zazwyczaj obejmują miniwykłady, ćwiczenia praktyczne, gry symulacyjne, elementy dramy oraz mini testy.